نوآوران اندیشه نقش جهان
  • نوآوران اندیشه نقش جهان

  • شرکت نوآوران اندیشه نقش جهان ( در سـال 1384بـه عنـوان مجموعـه اى دانـش محـور در شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان، تاسـیس و در سـالهاى متعاقـب آن بـا گسـترش فعالیت هاى خود وارد حیطه تولید تجهیزات پزشکى گردید. ایـن شـرکت ضمـن اخـذ نمایندگـى از برندهـاى معتبـر اروپایـى، فرآینـد تولید را از طریـق مهندسـى معکـوس، اخـذ لیسـانس و یـا نـوآورى در محصـول مطابـق با نیازهاى بومى آغاز نمود. در ایـن کاتالـوگ، شـما بـا دسـتاوردهایى در زمینـه کنتـرل عفونـت آشـنا مـى شـوید کـه راه حـل هایـى مؤثـر و کارآمـد بـراى دسـتیابى بـه اسـتانداردهاى جهانـى در محیط هاى بیمارستانى ارائه مى دهد.

    ایـن راه حـل هـاى تخصصـى در زیرمجموعـه هـاى ملزومـات ضدعفونـى دسـت و تجهیـزات مرتبـط بـا لـوازم حفاظـت فـردى پرسـنل، ارائـه گردیـده تـا بصـورت ً کاملاحرفه اى، واحدهاى بهداشتى را تجهیز نماید. پشـتیبانى از کلیـه ملزومـات مرتبـط یـا مـواد مصرفـى داراى اسـتاندارد اروپـا، از ویژگــى هــاى کلیــدى محصــولات ایــن شــرکت اســت کــه بــه عبــارت دیگــر موجــب عــدم وابســتگى بــه یــک تولیدکننــده خــاص در زمینــه محصــولات مصرفـى مـى گـردد.

    بـه عنـوان مثـال، امـکان اسـتفاده از همه بطـرى هـاى مایع ضدعفونـى کننـده داراى اسـتاندارد اروپـا بـه صورتـى بسـیار سـاده و کارآمـد در دیسپنســرهاى تولیــدى ایــن شــرکت، باعــث بهینــه ســازى قابــل توجهــى در هزینـه هـا مـى شـود و همچنیـن کیفیـت بسـیار بـالاى مـواد اولیـه، گارانتـى درازمـدت و خدمـات پـس از فـروش گسـترده از عوامـل موفقیـت دسـتاوردهاى این شرکت در ارتباط با مراکز بهداشتى مى باشد

نمایش 0 تا 0 از 0 (0 صفحه)

شرکت های تامین کننده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تامین آنلاین می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.

عضویت در تلگرام