نان و شیرینی
تافی و آبنبات

دستگاه بسته بندی نان لواش

دستگاه بسته بندی نان لواش

دستگاه بسته بندی نان لواشدستگاه بسته بندی نان ساخته شده و طراحی شده توسط ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی انواع نان از جمله نان سنتی ، نان فانتزی ، نان پیتا ، و ... می باشد. دستگاه بسته بندی نان لواش یکی از دستگاه های ساخته شده توسط این ماشین ساز..

دستگاه دوخت پدالی

دستگاه دوخت پدالی

دستگاه دوخت پدالی- دستگاه دوخت پدالی قابلیت دوخت فیلم های PP , PVC , PE سبک و کارا با کیفیت بالا- مجهز به تایمر جهت دوخت در دو مدل ساده و کاتردار - مناسب برای واحد های تولیدی کوچک جهت مشاهده و خرید دوخت پدالی و  انواع مدل های دستگاه بسته ..

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮوﺳﺎﻧﺖ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮوﺳﺎﻧﺖ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮوﺳﺎﻧﺖطراحی این دستگاه برای رول کردن خمیر و تولید انواع کروسانت بدون هیچ ضایعات خمیری خواهد بود.مدل 250 یک دستگاه  رومیزی است که می تواند مناسب خمیر با ضخامت 3 تا 5  میلیمتر باشد.قسمت ورودی و خروجی خمیر در قسمت جلوی دستگاه می..

ﻓﺮﮔﺮدان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﻧﺘﻮس

ﻓﺮﮔﺮدان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﻧﺘﻮس

ﻓﺮﮔﺮدان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﻧﺘﻮساین دستگاه یک فر با سیستم انتقال حرارت همرفی اسا و دارای 16 تیر ولی گردان با سایز دیس 60 در 40 سانتی متر می باشد. اساس طراحی این دستگاه برای سوپر مارکت ها، نانوایی های کوچک و یا فروشگاه های نان است چرا که نصب آن بسیار ساده ..

ﻣﯿﮑﺴﺮ اﺳﭙﯿﺮال

ﻣﯿﮑﺴﺮ اﺳﭙﯿﺮال

ﻣﯿﮑﺴﺮ ﻫﺎي اﺳﭙﯿﺮالاین دستگاه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻘﺎوم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴـﻤﻪ اي ﺑﺪون ﻟﺮزش و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﺳﻪ، ﺑﺎزوي اﺳﭙﯿﺮال، ﺷﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰي و ﮔﺎرد اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾ..

ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ

ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ

ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺴـﺘﻮﻧﯽاین دستگاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ وﮐﯿﻮم ﺑﺮاي ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺷﻞ داراي آب ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آب درﺻﺪ از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﺶ ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ۵۵ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟ..

ﻗﺎﻟﺐ زن ﻧﺎن ﺑﺎﮔﺖ

ﻗﺎﻟﺐ زن ﻧﺎن ﺑﺎﮔﺖ

دﺳــــﺘﮕﺎه ﻗﺎﻟﺐ زن ﻧﺎن ﺑﺎﮔﺖاین دستگاه ﻣﻨﺎﺳــــﺐ اﻧﻮاع ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۷۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻤﯿﺮ ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﺘﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﻠﻨﺪر از ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻤﯿﺮ ﮔﺮد ﻣﯿﺸـﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮ..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
ماشین سازی آرتا زیتون
شرکت بازرگانی تدبیر
بهساز دستگاه پایتخت

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تامین آنلاین می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.